กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างบุคลกร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ภาษีป้าย
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
 
 
 
[ 31-03-2564] โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ ๑   doc120210331063931.pdf 
[ 31-03-2564] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเถา หมู่ที่ ๓   doc120210331063901.pdf 
[ 31-03-2564] โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกทางไปนาราษฎร บ้านตาปิม หมู่ ๕   doc120210331063827.pdf 
[ 18-03-2564] รับประทานอาหารทะเลอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19  
[ 18-03-2564] แจ้งสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลบัวเชด ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Cov ...  
 
[ 21-05-2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๓   doc120200521044813.xlsx 
[ 26-09-2562] สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเช   doc120200804045311.PDF 
[ 18-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5 
[ 04-09-2562] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้าง ...   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเชด 
[ 04-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4 
 
[ 04-03-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 
[ 21-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1 (1ตุลาคม-ธันวาคม256 ...   doc120210201024439.PDF 
[ 07-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4   doc120201007032330.PDF 
[ 03-08-2563]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563   doc120200819060637.PDF 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563   doc120200813044932.PDF doc220200813044932.PDF 
 
 
  [ 09-04-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 09-04-2564 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  [ 09-04-2564 ]การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  [ 09-04-2564 ]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 09-04-2564 ]เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 [ 09-04-2564 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (นอ.ทุก.อ. และนายก.ทม.สร.) 
 [ 09-04-2564 ]การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (นอ.ทุก.อ.,นายก.อบจ.สร. และ นายก.ทม.สร.)
 [ 09-04-2564 ]การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (นอ.ทุก.อ.,นายก.อบจ.สร. และ นายก.ทม.สร.)
 [ 09-04-2564 ]การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง และนายก.ทม.สร)
 [ 09-04-2564 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.