กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างบุคลกร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
 
 
 
[ 05-02-2564] โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. ๑ ชั้น หมู่ที่ ๗ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร จำ ...   doc120210205042023.pdf doc220210205042023.pdf 
[ 26-01-2564] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากลางหมู่บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจรา ...   doc120210126030247.pdf 
[ 20-01-2564] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ ๔ ขนา ...   doc120210120073621.pdf 
[ 20-01-2564] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านหมื่นออด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผ ...   doc120210120073553.pdf 
[ 14-01-2564] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางคำไปวัดกลางบัวเชด บ้านสันติสุข หมู ...   doc120210114030552.pdf 
 
[ 21-05-2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๓   doc120200521044813.xlsx 
[ 26-09-2562] สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเช   doc120200804045311.PDF 
[ 18-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5 
[ 04-09-2562] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้าง ...   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเชด 
[ 04-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4 
 
[ 04-03-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 
[ 21-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1 (1ตุลาคม-ธันวาคม256 ...   doc120210201024439.PDF 
[ 07-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4   doc120201007032330.PDF 
[ 03-08-2563]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563   doc120200819060637.PDF 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563   doc120200813044932.PDF doc220200813044932.PDF 
 
 
  [ 05-03-2564 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  [ 05-03-2564 ]การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564
  [ 05-03-2564 ]ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564[[เอกสารแนบ]][[บัญชีแนบท้าย]]
  [ 05-03-2564 ]การใช้ที่ราชพัสดุ
  [ 05-03-2564 ]รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 
 [ 05-03-2564 ]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 05-03-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 05-03-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 05-03-2564 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 [ 05-03-2564 ]แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.