กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างบุคลกร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
 
 
 
[ 28-10-2563] ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120201028071533.pptx 
[ 12-10-2563] รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบั ...  
[ 07-10-2563] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ   doc120201007031914.PDF 
[ 05-10-2563] รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน 2563   doc120201021090514.PDF 
[ 02-10-2563] พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ . ศ. ๒๕๕๘   doc120201002032812.pdf 
 
[ 21-05-2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๓   doc120200521044813.xlsx 
[ 26-09-2562] สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเช   doc120200804045311.PDF 
[ 18-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5 
[ 04-09-2562] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้าง ...   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเชด 
[ 04-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4 
 
[ 07-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4   doc120201007032330.PDF 
[ 03-08-2563]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563   doc120200819060637.PDF 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563   doc120200813044932.PDF doc220200813044932.PDF 
[ 21-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 2   doc120200803013356.PDF 
[ 28-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 1 (1ตุลาคา-ธันวาคม2562)   doc120200803013512.PDF 
 
 
  [ 30-10-2563 ]มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 30-10-2563 ]การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 30-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 30-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 30-10-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 [ 30-10-2563 ]แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงหมาดไทย 
 [ 30-10-2563 ]การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (เ้ทศบาล อบต.)[]
 [ 30-10-2563 ]การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (อบจ.สร.)
 [ 30-10-2563 ]รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญํติ/เทศบัติญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวิสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 28-10-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.