กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างบุคลกร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพเด็กพิการและผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
 
 
 
[ 12-11-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาพยอม บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ ๗   doc120201112074411.pdf doc220201112074411.pdf 
[ 12-11-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕   doc120201112074332.pdf doc220201112074332.pdf 
[ 12-11-2563] โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกซอยกลาง บ้านโนนสังข์ หมุ่ที่ ๑๐   doc120201112074252.pdf doc220201112074252.pdf 
[ 12-11-2563] โครงการซ่อมปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) สายทางบ้านออด - หนองหลวง ทำการปะซ่อมผิว ...   doc120201112074208.pdf doc220201112074208.pdf 
[ 28-10-2563] ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120201028071533.pptx 
 
[ 21-05-2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๓   doc120200521044813.xlsx 
[ 26-09-2562] สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเช   doc120200804045311.PDF 
[ 18-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 แบบ. บก.01 ปร 4 ปร5 
[ 04-09-2562] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้าง ...   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวเชด 
[ 04-09-2562] TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4   TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 , 4 
 
[ 07-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4   doc120201007032330.PDF 
[ 03-08-2563]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563   doc120200819060637.PDF 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563   doc120200813044932.PDF doc220200813044932.PDF 
[ 21-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 2   doc120200803013356.PDF 
[ 28-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 1 (1ตุลาคา-ธันวาคม2562)   doc120200803013512.PDF 
 
 
  [ 23-11-2563 ]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  [ 23-11-2563 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
  [ 23-11-2563 ]แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 23-11-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [ 23-11-2563 ]การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 [ 23-11-2563 ]แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 13-11-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-11-2563 ]การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมการ เพื่อเสนอขอการประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 13-11-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีร่ยวกับการผ่อนชำะเงินเบี้ยยังชีพที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ
 [ 13-11-2563 ]แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 )
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.