กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด

ตำบลบัวเชด ประกอบด้วย

หมู่ที่ บ้านบัวเชด (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ บ้านบัวขุนจง (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ 3 บ้านปราสาท (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ บ้านหมื่นสังข์ (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ บ้านตาปิม (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ 6 บ้านกระทม (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ 7 บ้านระมาดค้อ (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ บ้านปะเดียก (พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดเต็มพื้นที่)

หมู่ที่ 9 บ้านแสนสนุก (พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดเต็มพื้นที่)

หมู่ที่ 10 บ้านโนนสังข์ (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ 1 บ้านออด (พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดเต็มพื้นที่)

หมู่ที่ 12 บ้านพรสุข (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลบัวเชด)

หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข (เขตพื้นที่ควบกับเทศบาลตำบลบัวเชด)

องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

ชุมชนที่ ชุมชนบ้านบัวเชดบางส่วน (หมู่ที่ ๑)

ชุมชนที่ ชุมชนบ้านบัวขุนจงบางส่วน (หมู่ที่ ๒)

ชุมชนที่ ชุมชนบ้านปราสาทบางส่วน (หมู่ที่ 3)

ชุมชนที่ ชุมชนบ้านหมื่นสังข์บางส่วน (หมู่ที่ 4)

ชุมชนที่ ชุมชนบ้านตาปิมบางส่วน (หมู่ที่ ๕)

ชุมชนที่ ชุมชนกระทมบางส่วน (หมู่ที่ ๖)

ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านระมาดค้อบางส่วน (หมู่ที่ 7)

ชุมชนที่ 8 ชุมชนบ้านปะเดียกเต็มพื้นที่ (หมู่ที่ 8)

ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านแสนสนุกเต็มพื้นที่ (หมู่ที่ 9)

ชุมชนที่ 10 ชุมชนบ้านโนนสังข์บางส่วน (หมู่ที่ 10)

ชุมชนที่ 11 ชุมชนบ้านออดเต็มพื้นที่ (หมู่ที่ 11)

ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านพรสุขบางส่วน (หมู่ที่ 12)

ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านสันติสุข (หมู่ที่ 13)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด

(ปัจจุบันเป็นองค์กรขนาดกลาง จัดตั้งและยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕42)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวเชดโดยประมาณ 2 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 70 กิโลเมตร

(ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอบัวเชด : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด)

- โทรศัพท์ ๐๔๔ – 579157

- โทรสาร ๐๔๔ – 579157

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบสูง สลับที่ลาบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕% มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 2 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 209 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 209 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

๒.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ , ลำห้วย สาย

บึง , หนอง และอื่น ๆ แห่ง

๒.๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายน้ำ/ทำนบกั้นน้ำ ๑๙ แห่ง

คลองขุด แห่ง

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ๑๖ แห่ง

บ่อบาดาล แห่ง

บ่อน้ำตื้นขุดส่วนตัว ๑๐๙ แห่ง

ประปาหมู่บ้าน แห่ง

สระน้ำ ๒๘ แห่ง

อ่างเก็บน้ำ แห่ง

อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดมีป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นบางส่วน ส่วนมากมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด มีทั้งหมด 13 ชุมชน แต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการกันเองในชุมชนโดยมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด จำนวน ,652 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ,063 คน คิดเป็นร้อยละ 80.08 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด เป็นเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบัวเชด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดได้จัดตั้งและยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2542 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,350 ไร่ แบ่งเป็น 13 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน รวม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปะเดียก หมู่ที่ 8 , บ้านแสนสนุก หมู่ที่ 9, บ้านออด หมู่ที่ 11 จำนวนหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดควบกับเทศบาลตำบลบัวเชดมี 10 หมู่บ้าน คือ บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1,บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2,บ้านปราสาท หมู่ที่ 3,บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4,บ้านตาปิม หมู่ที่ 5,บ้านกระทม หมู่ที่ 6,บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7, บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10,บ้านพรสุข หมู่ที่ 12,บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดม อำเภอสังขะ

 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.