กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
กองการศึกษา
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 


กองการศึกษามีหน้าที่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถบูรณา

การวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

1.งานธุรการ
1.1 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
1.2 งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ และจัดเก็บระเบียบกฎหมาย หนังสือราชการ
1.3 วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ
1.4 ประสานงานการดำเนินการของกองการศึกษากับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 การปฏิบัติงานประจำของงานธุรการ ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานด้านกีฬาและนันทนาการ
2.1 กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย การฝึกฝนกีฬาและนันทนาการ
2.3 จัดตั้งและสนับสนุนให้มี ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานด้านส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2 ดำเนินกิจกรรมทางศีลธรรมจริยธรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
สนับสนุนกิจกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3.3 ประชาสัมพันธ์งานด้านชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งศีลธรรม
จริยธรรมด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


4. งานโรงเรียน
4.1 งานจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
4.3 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ได้แก่ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
4.4 งานด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ
4.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.