กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
______________________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดทั้งสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบัวเชดจึงมีความมุ่งหวังที่จะจัดทำแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโครงการที่จะพัฒนา ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ๒) เพื่อให้ราษฎรในเขตเทศบาลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็วทันการณ์ ๓) เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มตั้งกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนต่าง ๆ ๔) เพื่อสร้างแหล่งอาชีพในชุมชนในการลดช่องทางการว่างงาน ๕) เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย ๖) เพื่อกระตุ้นให้ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อสร้าง รายได้ให้ครอบครัวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๗) เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ๘) ทุกครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ เป้าหมาย ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๒) ประชาชนสามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์วิทยาการสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเต็มร้อย เปอร็เซนต์ ๓) มีครัวเรือนเข้ารวมกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ ในชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๔) ลดจำนวนประชากรในวัยทำงานว่างงาน อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ๕) กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนต่างๆ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ๖) ทุกครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญเข้ารวมกลุ่มเป็นสมาชิก ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม ๗) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและคลอบ คลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความสะดวกทันสมัย ๒) เพื่อให้ครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ ๓) เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมาย ๑) เทศบาลตำบลบัวเชด จะมีถนน คสล. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจำนวนถนนทั้งหมดใน ๒) ทุกครัวเรือนจะได้รับบริการในระบบขั้นพื้นฐาน มีความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อยร้อยละ 10๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวเชด ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ๒) เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชดให้สามารถบริการคลอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๐ ชุมชน และสามารถให้บริการด้านการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างเพียงพอต่อจำนวนเด็ก ๓) เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งประกวดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ พร้อมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย ๑) เด็กระดับปฐมวัย ( ๓ ขวบ ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวเชด และนอกเขตพื้นที่ได้รับการศึกษา ในขั้นพื้นฐานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบัวเชด ทั้ง ๒ แห่ง มีความพร้อมในการให้บริการและสามารถส่งเข้าประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดและภูมิภาคได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตามชุมชนในเขตเทศบาลหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อลดช่องว่างของอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ กับสุขภาพของประชาชนให้น้อยลง ๒) เพื่อจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในการออกกำลังกาย ๓) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอนามัย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกัน บำบัดรักษา เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า เป้าหมาย ๑) กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน และเด็กในชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบัวเชด ให้ความสนใจร่วม ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๒) ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด มีการรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์สุขภาพในชุมชนของตนเอง ๓) เทศบาลตำบลบัวเชดและคนในชุมชน ร่วมมือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค และขจัดสาเหตุของโรค / อุบัติภัย ทั้ง ๑๐ ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จักและสามารถส่งเสริมรายได้ของ ประชาชนจากการท่องเที่ยว ๓) เพื่อสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป เป้าหมาย ๑) ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของประเพณี ทั้งหมด เป็นประจำทุกปี ๒) ประเพณีท้องถิ่นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของประเพณี ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ 2) เข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 3) เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย 1) พนักงานและลูกจ้างทุกคนของเทศบาลตำบลบัวเชด 2) เทศบาลตำบลบัวเชดมีศูนย์เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง


 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.