กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖–๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา ข้อมูล ปัจจุบัน

สังกัด

สพฐ.

องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลบัวเชด

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเดียก

- จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

- จำนวนผู้ดูแลเด็ก

- จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออด

- จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

- จำนวนผู้ดูแลเด็ก

- จำนวนเด็กก่อนวัยเรียน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ โรงเรียนบ้านออดฯ

ระดับก่อนประถมศึกษา

- จำนวนครู

- จำนวนห้องเรียน

- จำนวนนักเรียน

๒.๒ ระดับประถมศึกษา

- จำนวนครู

- จำนวนห้องเรียน

- จำนวนนักเรียน

แห่ง

1 คน

2 ห้อง

19 คน

5 คน

6 ห้อง

71 คน

2 แห่ง

- คน

2 คน

30 คน

-คน

2 คน

30 คน

๔.๒ สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน - แห่ง

เตียงคนไข้ จำนวน - เตียง

- ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 11 แห่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 55 ราย

(๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (อำเภอบัวเชด)

ลำดับที่

โรค

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา

ผู้ป่วย (ราย)

ผู้เสียชีวิต (ราย)

โรคอุจจาระร่วง

-

-

โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ

-

-

โรคไข้เลือดออก

-

-

โรคปอดบวม

-

-

โรคตาแดง

-

-

โรคคางทูม

-

-

โรคสงสัยหูดับ

-

-

โรคหนองใน

-

-

โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

-

-

๑๐

โรคมือเท้าปาก

-

-

๑๑

โรคอีสุกอีใส

-

-

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้างเล็กน้อย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากคนในชุมชน เช่น อปพร. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นทางโค้ง เส้นทางไปบ้านออด หมู่ที่ 11 ลักษณะเป็นทางโค้งมาก วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด ได้ดำเนินการติดเหล็กโค้งเส้นจุดดังกล่าวทำให้อุบัติเหตุลดลง และได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ปรากฏว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของตนเท่าที่ควร ทำให้องค์เป็นสาเหตุของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนยังไม่ได้รับการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหาได้ ส่วนมากจะเป็นข้อมูลของผู้สูบบุหรี่ของผู้ชายในชุมชนพบว่าส่วนมากวัยรุ่นและวัยทำงานสูบบุหรี่เกือบ 100 % แต่อย่างไรก็ตามได้รับข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนว่ามีจำนวนน้อย โดยได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.