กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 875 หลังคาเรือน

(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 13 จุด แต่ยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๓ การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาในชุมชนของตนเองจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ระบบประปาขนาดกลาง บ้านปะเดียก หมู่ที่ 8, ระบบประปาหมู่บ้านบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2,ระบบประปาขนาดใหญ่บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4,ระบบประปาแบบหอถังสูงบ้านออด หมู่ที่ 11 ทำให้ชุมชนตำบลบัวเชดยังมีระบบประปาใช้ยังไม่ครบทุกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ เมื่อปี 2556 มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดได้แก้ไขปัญหาโดยการออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนดังกล่าวและจัดทำข้อบังคับตำบลเกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 ขึ้น นอกจากนั้นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อทำการซ่อมแซมและขยายเขตประปาของชุมชนดังกล่าว ทำให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่โดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่สามารถจัดหาระบบประปาหมู่บ้านได้ทุกชุมชน ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาสำหรับบริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของชุมชนและบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ำดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ำประปา 875 หลังคาเรือน

(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด แห่ง

(๓) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.. ต่อวัน

(๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

แม่น้ำชี ( / )

สระน้ำหนองใหญ่ ( / ) (แหล่งน้ำผิวดิน)

แหล่งน้ำใต้ดิน ( - )

๕.๔ โทรศัพท์

(๑) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน - หมายเลข

(๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 875 ครัวเรือน/หมายเลข

(๓) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน - ชุมสาย

(๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง

(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๑) มีไปรษณีย์ จำนวน - แห่ง ให้บริการ เวลา - น.

(๒) มีท่ารถ..............-................ จำนวน - แห่ง ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน

๕.๖ เส้นทางคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

(๑) การคมนาคม การจราจร

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน

-

๑.๒) สะพาน จำนวน - สะพาน

๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย

๑.๔) ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน - สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 7 กม.(เส้นทางสายอำเภอบัวเชดไปตำบลจรัส)

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนในความรับผิดชอบของ กรป. กลาง จำนวน - สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน - สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด จำนวน 125 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 59 สาย ระยะทาง 276 กม.

แอสฟัสท์ติก จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,000 กม.

ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.

ลูกรัง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 4 กม.

ถนนดิน จำนวน 33 สาย ระยะทาง 164 กม.

ถนนหินคลุก จำนวน 30 สาย ระยะทาง 122 กม.

 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.