กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายคูณ ไชยเชษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายวัชรณญาณ ไชยทอง ปลัด อบต.บัวเชด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีการฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้โดยมีท้องถิ่นอำเภอบัวเชด และพัฒนาการอำเภอบัวเชด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าวซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด ทั้้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการขยะตามนโยบายยุทธศาตร์จังหวัด และนำมาบริหารจัดการขยะในชุมชนให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในการศึกษาโครงการในพระราชดำริ ในการบริหารที่ดินทำกิน การเลี้ยงสัตว์ การทำการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ได้ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สร้างการมีระเบียบวินัยในองค์กร มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.